Ked­ves Látogató!


Dujmó Krisz­tián
ügy­ve­zető
IMD group Kft.


Büsz­kén mond­ha­tom, hogy az IMD group cég­cso­port az elmúlt 10 év során a magyar ingat­lan­piac meg­ha­tá­rozó sze­replő­jévé vált, mint­egy 800 ingat­lan ter­ve­zé­sé­ben és meg­épí­té­sé­ben vál­lal­tunk kulcs­fon­tos­ságú szerepet.

Cégünk leg­na­gyobb értéke szak­em­be­re­ink tudása és elhi­va­tott­sága, hogy a ránk bízott fel­ada­to­kat a maxi­má­lis nívón való­sít­suk meg.
Legyen szó lakó vagy vegyes ren­del­te­tésű pro­jekt épí­té­séről, fon­tos szá­munkra, hogy mun­kánk magas épí­té­szeti és szo­ci­á­lis minő­sé­get teremtsen.

Hiszem, hogy szak­ér­tel­münk, meg­bíz­ha­tó­sá­gunk és minő­ség­ori­en­tált­sá­gunk hiány­pót­lóak a hazai építőipari és ingat­lan­pi­aci szek­tor­ban, és hoz­zá­já­rul­tak ahhoz, hogy meg­bí­zó­ink, alvál­la­ko­zó­ink külön­le­ges part­ne­révé válhattunk.